Kafeterya İhale İlanı

Tasarruf Hakkı Belediyemize ait, İlçemiz sahil Dolgu Alanı üzerinde bulunan 406 M2 Kapalı Alan, 300 M2 Açık Alan Toplam: 706 m2 Alanlı “Kafeterya” 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden şartname dahilinde açık artırma ihale yolu ile 10 yıl süre ile kiraya verilecektir.
Kafeterya İhale İlanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAN

(RİZE) DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

              Tasarruf Hakkı Belediyemize ait, İlçemiz sahil Dolgu Alanı üzerinde bulunan 406 M2 Kapalı Alan, 300 M2 Açık Alan Toplam: 706 m2 Alanlı “Kafeterya” 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden şartname dahilinde açık artırma ihale yolu ile 10 yıl süre ile kiraya verilecektir.

 

1- İhaleye çıkartılan kullanım hakkı belediyemize ait olan Kafeteryanın Muhammen bedeli aylık KDV Hariç 12.500,00.-TL olup, Geçici teminatı 12.500,00.-X12= 150.000,00.-TL %3  4.500,00.-TL dir.

2- İhale 21.08.2019 Çarşamba günü, saat 15:30’ da Belediye Encümeni salonunda    yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenlerin ;

 1. Kanuni İkametgah adresi göstermesi
 2. Vukuatlı Nüfus kaydı
 3. İmza sirküleri ( Noter tasdikli)
 4. Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
 5. Adli Sicil Kaydı
 6. Şirket olarak katılacaklar için ;

f.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

f.2- Ticaret odası sicil kaydı

f.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)

f.4- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

                     f.5- Tebligat için adres beyanı

 1. Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.
 2. Geçici teminat  makbuzu.
 3. Şartname alındı makbuzu
 4. Belediyemize borcu olmadığına dair belge
 5. Her bir ortağın adli Sicil Kaydı
 6. İmza sirküleri ( Noter tasdikli)
 7. Tebligat için her bir ortağın adres beyanı.
4- Tüm vergi, resim, harçlar sözleşme giderleri ihaleyi alana aittir.

5- İhaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü Derepazarı Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6- İhaleye katılmak isteyenler 150.- TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacağı gibi belediyemize ait TC Ziraat Bankası Derepazarı Şubesindeki 0781- 7387294-5002 nolu resmi mevduat hesabımıza yatırılması makbuzunun ihale dosyasında eklenmesi gerekmektedir. İhale şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.

 

 

İLANEN DUYURULUR

https://www.derepazari.bel.tr adresinden 09 Ağustos 2020, 11:43 tarihinde yazdırılmıştır.